1 Chen 153

2 Smith & Kwok 115

3 Allan 171

4 Kohn 47

5 Kohn 165

6 Encyclopedia of Religion 284

7 Encyclopedia of Religion 285

8 Eno 68

9 Smith & Kwok 12

10 Colia 90

11 Hetherington 28

12 Hetherington 31

13 Kohn 86

14 Colia 76